Thursday, April 2, 2015

ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ,ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਣ...........?


                                               

Image result for ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ  ਅਤੇ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ,ਤੋਤੇ,ਮੋਰ ,ਮੁਰਗੀਆਂ,ਤਿੱਤਰ ਆਦਿ ਪੰਛੀ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ,ਮਝ,ਘੋੜੇ,ਬਲਦ,ਆਦਿ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ.ਸ਼ਾਇਦ ਆਦਮੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੇਫਾਇਦਾ ਸਮਝਕੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਡ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰੂਰ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮੀਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ. ਖੈਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਭ ਵਧ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਠ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸੇਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ.ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ (ਸ਼ਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ.)ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਜਾਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘੜੀਸਦਾ ਹੈ.ਪਰ ਇਹ ਭਲਾ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਇਸ  ਬਾਰੇ ਸਰਵ ਸਿਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਰਖਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਣ ਹੈ.ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ.ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

Image result for ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ
 ਬੇਫਾਇਦਾ ਸਮਝਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸੱਬਬ ਬਣਦੇ ਹਨ.ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.ਕਈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਛਡਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਡ ਛੱਡੀ .ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ .ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟਣ ਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ. ਸਾਡੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਸਾਂਢ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹੇ-ਦੁਆਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜ਼ੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ .ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.ਪਰ ਕੋਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ....? ਗਊ ਅਤੇ ਸਾਂਢ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਛਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ.

0 comments:

Post a Comment